غمز، غمزه، نعره، نغمه(تصحیح بیتی از حافظ)

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعـره‌های قلقلـش اندر گلـو بـبست این بیت معروف حافظ، بنا بر اختیار علامه قزوینی چنین است. بعضی از نسخ خطی دیوان خواجه در مصراع نخست، به جای «غمزه»، «غمز، نعره و نغمه» و در مصراع دوم به جای «نعره»، «نغمه» آورده‌اند. در این مقاله، پس از طرح فضای معنایی غزل و گزارش مفهوم کلی(عاشقانه ـ عارفانه) آن، با عرضه دلایل کافی و طرح شیوه‌ای که در تصحیح متون فارسی معمول و بایسته است، برای مصراع نخست «نغمه» و برای مصراع دوم «نعره» پیشنهاد، و انتخاب و رأی بعضی از محققان تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ghamz, Ghamzeh, N‘areh, Naghmeh(Correction One Hāfez’s Verse)

نویسنده [English]

  • M Ābedi

چکیده [English]

‘Allāmeh Qazvini has chosen this famous verse of Hāfez as mentioned above. In some of manuscripts of Hāfez’s Diwān, instead of Ghamzeh in the first hemistich, Ghamz, N‘areh and Naghmeh- and instead of N‘areh in the second half -Naghmeh- have been used. In the present article, after producing the whole atmosphere of meaning and concept of this Ghazal, through presenting sufficient proofs and using a proper method in correction of Persian texts, unanimous with some scholars, for the first half Naghmeh and for the second one N‘areh have been proposed, and thereby some scholar’s views have been verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hāfez’s Ghazal
  • Texts Correction
  • Decanter Song
  • Audition
  • Decanter
دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11
11
فروردین 1389
صفحه 145-160
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401