شیوه ارسال فایل ویرایش شده

جهت ارسال فایل ویرایش شده (هایلایت شده) بایستی در قسمت فایل (برجسته) بدون مشخصات نویسندگان بارگزاری شود و فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان که در مرحله قبل بارگزاری شده بود، حذف و سپس فایل‌های ویرایش شده، مجددا در سایت جایگزین فایل‌ قبلی شوند؛  همچنین در صورت نیاز به جوابیه برای داوران، فایل مربوطه در قالب فایل پاسخ به داوران بارگزاری شود و یا در ابتدای مقاله ذکر شود.