فرم تعارض منافع

 فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت کنید.

فرم باید با امضای الکترونیکی یا تصویر امضای نویسندگان باشد (درصورت ناقص بودن فرم، مقاله به نویسنده بازگشت داده می شود).