لیست داوران

 

پست الکترونیکی

نام داور

ردیف

hasan.ahmadizade@gmail.com

حسن احمدی زاده 

1

ikhtiyar.bakhshi@gmail.com

دکتر اختیار بخشی

2

a.r.aram1359@gmail.com

علیرضا آرام

3

parvin.mortazaie@yahoo.com

پروین مرتضایی

4

bahramirahnama@yahoo.com

بهرامی رهنما

5

bahram.shaabani@gmail.com

بهرام شعبانی

6

shavarani@gmail.com

مسعود شاورانی

7

m.mohajer1369@gmail.com

محسن موسوی

8

Akhavan.mohammad89@gmail.com

دکتر اخوان

9

tarzin57@gmail.com

تقی اژه ای

10

dr.mohamadali_abolhasani@yahoo.com

دکتر ابوالحسنی

11

imami@um.ac.ir

علی اشرف امامی

12

h.aghahosaini@gmail.com

حسین آقا حسینی

13

Algooneh@yahoo.com

مسعود آلگونه جونقانی

14

aeghbaly@kashanu.ac.ir

عباس اقبالی

15

Maryam_ eessmm 1441@yahoo.com

مریم اسمعلی پور

16

Ansari.zahra7@gmail.com

زهرا انصاری

17

Irvani_javad@yahoo.com

جواد ایروانی

18

h.i1361@yahoo.com

حسین ایمانیان  

19

Irajpour20@yahoo.com

محمد ابراهیم ایرج پور

20

d_sparham@yahoo.com

داوود اسپرهم

21

abbasesmaeely@gmail.com

عباس اسماعیلی زاده

22

eslami@urd.ac.ir

سید حسن اسلامی

23

golali44@yahoo.com

بادامی

24

 

 bagheri.h@ut.ac.ir       

حمید باقری

25

 shmotoun.arabic@yahoo.com

علی بشیری

26

behnazpayam@yahoo.com

بهناز پیامنی 

27

leila.pazhoohandeh@gmail.com

لیلا پژوهنده

28

spirouzfar@um.ac.ir

سهیلا پیروزفر

29

a.sabeti@kashanu.ac.ir

علی ثابتی

30

poortolami@kiau.ac.ir

منیرالسادات پورطولمی

31

tavakkolit@gmail.com

طاهره توکلی      

32

jalali@yazduni.ac.ir

جلالی پندری

33

alireza_jalali26@yahoo.com

علیرضا جلالی

34

ahamzeian@semnan.ac.ir

حمزئیان عظیم

35

h_habibzad@kashanu.ac.ir

حامد حبیب زاده

36

golestan1387@gmail.com          

حسین حیدری

37

m.hajihosseini@ltr.ui.ac.ir

حاج حسینی

38

drhoseini@yahoo.com

مریم حسینی

39

hajizadeh_tma@yahoo.com

مهین حاجی زاده

40

h-haidary@araku.ac.ir

حسن حیدری

41

Hejazi@mail.uk.ac.ir

بهجت سادات حجازی

42

hejazi_yahya@hotmail.com

یحیی حجازی

43

hasanzadeh@ um.ac.ir

حسن زاده

44

Khodadadi_m59@yahoo.com

محمد خدادادی

45

t.khoshhal@yahoo.com

طاهره خوشحال دستجردی

46

khaledi@iust.ac.ir

خالدی

47

gh_khayatian@sun.semnan.ac.ir

قدرت اله خیاطیان

48

m.khaqani@fgn.ui.ac.ir

 محمد خاقانی

49

gh_khayatian@sun.semnan.ac.ir

خیاطیان

50

Dadjoo43@gmail.com

یدالله دادجو

51

mahdikzt@yahoo.co.uk

مهدی دشت بزرگی

52

 

p.rastegar@kashanu.ac.ir

پرویز رستگار

53

r.ruhani@kashanu.ac.ir

رضا روحانی

54

paarse53@gmail.com

جواد روحانی رصاف

55

zurvani@gmail.com

مجتبی زروانی

56

zareh-h@um.ac.ir

زراع حسینی

57

rezaei@kazerunsfu.ac.ir

دکتر رضایی

58

s_zahedifar@yahoo.com

سیفعلی زاهدی فر

59

msh.saffari@yahoo.com

محمد شفیع صفاری

60

Safayi.Ali@gmail.com

دکتر صفایی

61

saiady@kashanu.ac.ir

دکتر صیادی

62

Taheri@kashanu.ac.ir                 

فاطمه سادات طاهری

63

Sobhaninia41@yahoo.com

دکتر سبحانی

64

mortezashajari@gmail.com

مرتضی شجاری

65

rshajary@yahoo.uc.uk

رضا شجری

66

mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir

مریم شعبان زاده

67

shamsmohammadjavad@yahoo.com

محمدجواد شمس

68

elmi@ferdowsi.um.ac.ir

محمد کاظم علمی سولا

69

abdollahzadeh_arani@yahoo.com

عبدالله زاده

70

gelmi@ut.ac.ir

قربان علمی

71

Tabasom_moola@yahoo.com

زهرا غریب حسینی

72

ggholamhosienzadeh@yahoo.com

غلامحسین زاده

73

nasrinfaghih@yahoo.com

فقیه ملک مرزبان

74

ghorbanpoorarani@yahoo.com

حسین قربان پور آرانی

75

qolizaadeh@gmail.com

حیدر قلی زاده

76

s.ali.ghasem@gmail.com

سید علی قاسم زاده

77

Mkka35@yahoo.com

محمد کاظم کهدوی

78

f.kouppa@yahoo.com

فاطمه کوپا

79

gorjim111@yahoo.com

مصطفی گرجی

80

ganji@fgn.ui.ac.ir

نرگس گنجی

81

rgandomi@ut.ac.ir

گندمی نصرآبادی

82

A.Modarres@iaukashan.ac.ir

مدرس زاده

83

A_mad56@yahoo.com

امیرحسین مدنی

84

 mmn5135@yahoo.ca

محمد  مشهدی نوش آبادی

85

mossallaee@isu.ac.ir

مصلایی پور

86

mohajeryzadeh@pnu.ac.ir

غزال مهاجری زاده

87

movahhedimoheb@gmail.com

عبدالله موحدی محب  

88

Movahedi1345@yahoo.com

محمدرضا موحدی

89

A_mir_fard@yahoo.com

علی­اصغر میرباقری فرد

90

Rfaraz49@yahoo.com

  محمدرضا موسوی فراز

91

mmaleksabet@yazd.ac.ir

ملک ثابت       

92

mahyv@yahoo.com                       

مهوش واحدوست

93

a.mohammadi344@gmail.com

محمدی کله سر

94

najafi.ivaki@yahoo.com

علی نجفی ایوکی

95

bahmannozhat@yahoo.com

بهمن نزهت

96

navvabim@yahoo.com

مریم السادات نوابی

97

javaaba@gmail.com

جواد(فرزاد)عباسی

98

eng_khani@yahoo.com

فرهنگ مهروش

99

fallahijafar@profs.semnan.ac.ir

جعفر فلاحی

100

myousefi46@yahoo.com

محمدرضا یوسفی

101

fateme.majidi@gmail.com

فاطمه مجیدی

102

Bluelagoon_mh@yahoo.com

سید مرتضی هاشمی

103

mansour50motamedi@yahoo.com

منصور معتمدی          

104

Mahmoudi_kh27@yahoo.com

خیرالله محمودی

105

dr.movahedian@ut.ac.ir

موحدیان عطار

106

asiabadi97@yahoo.com

محمدی آسیابادی

107

mm.naseh@ferdowsi.um.ac.ir

محمد مهدی ناصح

108

ghanavat@um.ac.ir

دکتر قنوات

109

rhadi@ut.ac.ir

روح الله هادی

110