فرم تعهد نویسندگان

شما می توانید فرم تعهد نویسندگان را از اینجا دریافت نمایید.

فرم باید با امضای الکترونیکی یا تصویر امضای نویسندگان باشد.  در صورت ناقص بودن فرم، مقاله به نویسنده بازگشت داده می شود.