اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار مجله مطالعات عرفانی ۱- کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمنیه موضوعات، مباحث و مفاهیم عرفانی در سنت های ادیان مختلف ۲- جهت دهی و سمت و سو بخشیدن به مطالعات پراکنده ای که در زمینه عرفانی به انجام می رسد. ۳- ایجاد فضا و بستر مناسب برای انتشار به موقع یافته های نوین پژوهشگران در زمینه مطالعات عرفانی