مقایسه لوگوس مسیحیت با انسان کامل در نزد ابن عربی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مفهوم لوگوس(Logos) پیش از مسیحیت، به صورت انتزاعی در فلسفه یونان باستان و یهودیت(عهد عتیق و برخی آثار فیلون اسکندرانی) به چشم می‌خورد. در مسیحیت(مقدمه انجیل یوحنا) لوگوس برای اولین بار با شخصیتی تاریخی(عیسی ع) یکی گرفته شده است و مسیحیان به ویژه آبای کلیسا بعد از این یکسان انگاری، به لوگوس ویژگی هایی نسبت داده اند که بسیار شبیه برداشت عرفای مسلمان از «انسان کامل» است. در عرفان اسلامی هم، ابن عربی بحث انسان کامل را به طور مفصل مورد توجه قرار داده است. او در این زمینه، عقایدی را مطرح کرده که قابل قیاس با نظریات مسیحیان در باب لوگوس است. در این نوشتار، بعد از بررسی نظریات ابن عربی و شارحانش درباره انسان کامل و دیدگاه های آبای کلیسا در باب لوگوس، به این نتیجه رسیدیم که علی‌رغم وجود تشابهات چشمگیر بین دو مفهوم، مسئله تجسّد لوگوس در مسیحیت، تفاوت عمیق و قابل توجهی در این زمینه به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Logos in Christianityand the Perfect Man in Ibn ‘Arabi’s School

نویسندگان [English]

  • M Mo‘tamedi
  • V ‘Abdi

چکیده [English]

The idea of Logos is detectable in prechristianity, ancient Greek philosophy, Judaism(Old Testament and some writings of Philon of Alexandria). For the first time, in Christianity, the idea of Logos was identified with historical Jesus and so Christians specially Church Fathers attributed some features to Logos which are very similar to Muslim mystics’ conception of the Perfect Man-Insān-i kāmel-. In Islamic mysticism, the idea of Perfect Man has fully been paid attention by Ibn ‘Arabi. His opinion is comparable with Christians’ viewpoints on the Logos.
In the present paper a comparative study has been done on the Logos and the Perfect Man according to Philon and Ibn ‘Arabi, and the result was that, in spite of considerable similarities between these two concepts, the embodiment of Logos in Christianity may he considered as a deep and serious difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logos
  • Perfect Man
  • Philon
  • Ibn ‘Arabi
  • Church Fathers
دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11
11
فروردین 1389
صفحه 227-246
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401