گونه صوفیانه معرفت و ایمان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه کاشان

چکیده

در تاریخ تفکّر اسلامی، ایمان و معرفت به عنوان دو مفهوم بنیادی و مناقشه‌انگیز الهیاتی، همواره مورد نظر اندیشمندان دینی بوده‌ است. مسائل کلامی مهمّی چون تکفیر و تفسیق، حسن و قبح عقلی و... آشکارا پی‌آمد تفاوت تعاریف از این دو مفهوم اند. در این میان، اهل تصوّف با جهان‌بینی ویژه خود، برداشت و تعریف خاصی از این مفاهیم داشته‌اند. نظرگاه قابل توجه متصوّفه، ما را به بررسی تعریف ایشان از این دو برمی‌انگیزد. در این مقاله، با پی‌گیری اقوال اهل تصوّف به بررسی معناشناختی(Semantics) این دو مفهوم نزد ایشان پرداخته‌ شده است. همچنین ارتباط معرفت و ایمان، و سهم تعقل و استدلال در ایمان را از دید صوفیه جست وجو شده، و در پایان به اختصار، شباهت دیدگاه متصوّفه با ابن حزم، اشاعره و ماتریدیه در عالم اسلام و پیشگامان ایمان‌گرایی و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده در مسیحیت، تطبیق و بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Mystical Type of Gnosis and Faith

نویسندگان [English]

  • A Mehrabāni 1
  • H Heydari 2

چکیده [English]

In the history of Islamic though, faith and gnosis -Imān va Ma‘rifat- are two key and controversial theological concepts, having always been subject the argument. Some important theological problems such as excommunication and calling one profligate-Takfir va Tafsiq-, principle of rational goodness and badness –Hosn va Qobh-i Aqli– are obviously consequences of diversity in definition of these two concepts. Among Muslim scholars, Sufis based on their own world- view, have had a particular conception towards them. Sufis attractive attitude stimulates us to investigate their definition of Imān and Ma‘rifat.
So, the present paperis an attempt to survey them semantically and examine their relation with each other and the impact of reseating on faith according to Sufis’ words and views. Eventually the resemblance of Sufis’ viewpoint with the approach of the fideists and reformed epistemologists have briefly been presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sufism
  • Gnosis
  • Faith
  • Reformed Epistemology
  • Fideism
دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11
11
فروردین 1389
صفحه 247-272
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401