تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بر اساس دو تفسیر روض الجنان و کشف الاسرار

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

قرآن کریم افزون بر این که کتب دینی و آسمانی مسلمانان است، متنی ادبی و هنری است و همه خصوصیات یک اثر هنری را چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ محتوا داراست؛ از سوی دیگر، از آنجا که عرفان و تصوف از یک دیدگاه، نگاه هنری به دین و متون دینی است، در روند تکامل تفسیر، پاره ای از مفسّران با توجه به این دو ویژگی به تفسیر قرآن پرداختند و حاصل آن پدید آمدن شیوه خاصی از تفسیر شد که می توان آن را تفسیر ادبی- عرفانی نامید. نمونه برجسته ای از این شیوه، نوبت ثالثه تفسیر کشف الاسرار میبدی است. در این مقاله کوشیده ایم با مقایسه این تفسیر با تفسیر روض الجنان ابوالفتوح رازی- که هر دو در قرن ششم نوشته شده است- تأثیر دیدگاه های عرفانی را بر تفسیر قرآن نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Mysticism on the Qurānic Interpretation «Based on Rowd al-janān and Kashf al-Asrār Interpretation»

چکیده [English]

The holy Qurān is the revealed book of Muslims. In addition, it is a literary and artistic text which contains all features of an artistic work both in form and content. On the other hand, since Mysticism may be regarded as an aesthetic view to religion and scriptures, in the evolutionary process of interpretation, some commentators have interpreted the Qurān in regard to these two characteristics. Consequently a particular method of interpretation appeared that may be called literary – mystical method. A prominent sample of this method is the third version of Meybodi Kashf al-Asrār.
In this article through comparing Kashf al-Asrār with Rowd al-Janān _ Both written in the sixth century _ an attempt has been made to indicate the influences of mystical views on the interpretation of the Holy Qurān.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qurān
  • Mysticism
  • Interpretation
  • Kashf al-Asrār
  • Rowd al-Janān
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401