عروج جسمانی پیامبر(ص) از دیدگاه عطار نیشابوری در منظومه اسرارنامه

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در بینش عطار نیشابوری عارف معروف قرن هفتم در سیر و سلوک نه تنها باطن و درون بلکه جسم (بدن) نیز دچار تغییر و تحول می شود و در مسیر روند ی تکاملی قرار می گیرد،وی در آثار مهم خود از جمله اسرارنامه، الهی نامه و مصیبت نامه ضمن بحث دربار ه کمال معنوی و روحانی عارف تعالی و ترقی بدن را نیز مطرح می کند. به نظر عطار وقتی عارف با من نفسانی خود مبارزه کند و آن را محو گرداند نه تنها جان و یا روح روشن و تابان می شود، بلکه جسم مادی نیز شفاف و نورانی می شود و به مرز روح لطیف و فرامادی م ی رسد، او سپس به صفا و پاکی جسم پیامبر اشاره می کند و می گوید جسم یا بدن پیامبر پاک و شفاف و نورانی و دارای ویژگ یها و خواص روح فرامادی بود، به همین جهت همانند روح قابلیت عروج داشت و آن حضرت در شب معراج با جسم خود به آسمان ها و افلاک عروج نمود. هدف نگارنده در این مقاله این است که با توجه به شعر عطار نیشابوری تا حدودی روشن نماید که بر اثر ریاضت و جهاد با نفس ماد ی، روح به سرچشمه و منبع کمال مطلق می پیوندد و در این روند تکاملی جسم نیز دچار تغی یر و تحول کمالی می شود و صفات و ویژگی های روح فرامادی رامی یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bodily Ascension of the Prophet from 'Attār's Viewpoint in his Asrārnāmah

چکیده [English]

According to the view of the famous mystic of the seventh century, 'Attār, in spiritual wayfaring not only the interior but also exterior or the body is transformed and put in an evolutional route. Discussing the spiritual perfection of a mystic he talks about the transcendence of body in his famous works such as Asrārnāmah, Elāhināmah, and Mosibatnāmah. In Asrārnāmah, he says that when a mystic fights his soul and causes it to reach the state of annihilation, not only the spirit but also the body will become pure, enlightened and illuminated so that the body goes beyond the border of matter. He, then, refers to the purity of the Prophet‘s body and says that it owns the characteristics of a spirit That is why it has the capability of ascension and for this reason the Prophet ascended the heaven with his body in the night of ascension. One should know that bodily ascension is a divine miracle that belongs to the great divine prophets only and its secret is hidden from humans. The purpose of the writer in this article is to show that regarding 'Attār's discussion, spirit joins the source of absolute perfection by austerity and fighting the body. In this evolutional process the body also changes and takes the characters of a spirit. Of course this is something relative and of degrees and relates to God‘s will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • \'Attār
  • the Prophet
  • Ascension
  • bodily ascension
  • Asrārnāmah
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401