عروج جسمانی پیامبر(ص) از دیدگاه عطار نیشابوری در منظومه اسرارنامه

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در بینش عطار نیشابوری عارف معروف قرن هفتم در سیر و سلوک نه تنها باطن و درون بلکه جسم (بدن) نیز دچار تغییر و تحول می شود و در مسیر روند ی تکاملی قرار می گیرد،وی در آثار مهم خود از جمله اسرارنامه، الهی نامه و مصیبت نامه ضمن بحث دربار ه کمال معنوی و روحانی عارف تعالی و ترقی بدن را نیز مطرح می کند. به نظر عطار وقتی عارف با من نفسانی خود مبارزه کند و آن را محو گرداند نه تنها جان و یا روح روشن و تابان می شود، بلکه جسم مادی نیز شفاف و نورانی می شود و به مرز روح لطیف و فرامادی م ی رسد، او سپس به صفا و پاکی جسم پیامبر اشاره می کند و می گوید جسم یا بدن پیامبر پاک و شفاف و نورانی و دارای ویژگ یها و خواص روح فرامادی بود، به همین جهت همانند روح قابلیت عروج داشت و آن حضرت در شب معراج با جسم خود به آسمان ها و افلاک عروج نمود. هدف نگارنده در این مقاله این است که با توجه به شعر عطار نیشابوری تا حدودی روشن نماید که بر اثر ریاضت و جهاد با نفس ماد ی، روح به سرچشمه و منبع کمال مطلق می پیوندد و در این روند تکاملی جسم نیز دچار تغی یر و تحول کمالی می شود و صفات و ویژگی های روح فرامادی رامی یابد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ انتشار: 01 مهر 1386