گوهر حیات معنوی(مقام بودن) در نگاه عین القضات همدانی محمد(ص)) درمقام بودن یا دیدن)

نویسندگان

دانشگاه پیام نور وعضو پژوهشی جهاد دانشگاهی

چکیده

گفته ها، کرده ها و داشته های پیامبران و قصص آن ها در اقوام و ادیان مختلف، موضوعی است که کمتر متنی از متون ادبی جهان از آن تهی است، در این میان، متون ادب فارسی جایگاه ویژه خود را دارد و از این لحاظ می توان گفت منحصر به فرد است، یکی از این عارفان نخستین که آرا و افکار او نیازمند ت أمل فراوان است عین القضات همدانی است، به گونه ای که در اثری چون تمهیدات، کمتر صفحه ای از کرده ها و کمتر بندی ازگفته ها و داشته های پیامبر تهی است، نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی اوصاف و تصاویر مربوط به حضرت محمد در آثار او، و کیفیت ارتباط او با پیامبر، به بررسی تصویری از حضرت در تمهیدات پرداخته که با توجه به توغ ل نگارن دگان، در مجموعه متون عرفانی کم نظیر بوده و در بررسی آثار عین القضا ت به این مسئله توجه نشده است، آن تفاوت مقام با دو مقام دیدن و داشتن است، او در یک مقایس ه، مقام موسی را به دیدن، مقام « بودن » ماننده کرده که در اصل مقاله « بودن » ابراهیم را به شدن (خوردن) و مقام محمد را به مقام به تفاوت های مختلف این افعال در آن تصویر، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ انتشار: 01 مهر 1386