تأملی در اندیشه و آثار هرمان هسه و نقد داستان آگوستوس

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

توجه به درون انسان به بررسی حالات و روحیات او از روزگاران کهن از جمله دغدغه های پاره ای متفکران، روان شناسان و ادیبان جهان بوده است، طی چند قرن اخیر برخی از این صاحب نظران در آلمان زاده شده و بالیده اند. کانت، هگل، نیچه، ریلکه، هولدرلین، هایدگر و هرمان هسه از آن جمله اند. هسه از آن دسته متفکران دین ورزی است که با رویکردی نزدیک به فیلسوفان اگزیستانسیالیست؛ انسان، حالات روحی و کشمک ش های درونی او را در آثارش مورد بحث و تأمل قرار داده است، از آ نجا که بخشی از زندگی و مطالعات این سفر به » نویسنده مربوط به فرهنگ مشرق زمین است، برخی از جدی ترین آثار او مانند نیز حاصل پیوند فرهنگ شرقی و به ویژه هندی با فرهنگ اروپایی « سیذارتا » و شرق است. نوشتار زیر با معرفی مختصر این اندیشمند به نقد و تحلیل یکی از داستان های کوتاه او می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meditation on Hese‘s Thought and Works and Analysing The Story of Augustus

نویسنده [English]

  • Mohammad Rezā Nasr Esfahāni

چکیده [English]

For a long time dealing with man‘s inner part and analysing his states and spiritual matters has been the concern of some scholars, psychologists and literary men.
During the last centuries, some of these authorities were born in Germany, including Kant, Hegel, Niche, Rilka, Holderline, Hedger and Hese. Hese is among those religious scholars who study man and his spiritual states and inner conflicts in his works with an approach similar to that of existentialist philosophers. Since
some parts of his life and studies are related to the eastern culture, some of his most serious works such as a Journey to the East and Sitharta are the result of the connection between eastern culture especially Indian and European culture. In this article an attempt has been made to introduce this scholar briefly and analyze one of his short stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • man
  • spiritual conflicts
  • primary attractions
  • transcendence
  • mortality
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401