تصوف تشیع گرای قرن نهم

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

از ویژگی های بارز قرن نهم از نظر مذهبی، رواج مذهب تشیع و اظهار تمایل عمومی مردم نسبت به این مذهب است، سیاست آزاد ی مذهبی تیموریان که ادامه سیاست مغولا ن بود، زمینه ر ا برای تضارب آرا مهیا ساخت و در این راستا، مکتب تشیع که از پایه های اعتقادی استواری برخوردار بو د، رشد چشمگیری یافت و مقدمات تشکیل ی ک دول ت شی عی در قرن بعد فراهم گردید. از طرف دیگر، آرامش نسبی ایجاد شده بعد از فتوحات تیمور و احترام وی به مشایخ تصوف، موجب رواج و رون ق خانقاهها شد. مشایخ صوفیه در این دور ه یا خود شیعه بودند و اسا س کار خو د را برپایه تعالیم تشیع استوار می کردند، یا اگر سنی هم بودند، سن ی کم تعصب و متمایل به شیعه بودن د. ضمن اینکه خصلت ظلم ستیزی و سازش ناپذیری تشیع که مت أثر از نهضت کربلاست، زمینه ساز قیام های متعدد صوفیان علیه ظلم و فساد حاک م بر جامعه شد، لذا حکا م وسلاطی ن که از این قدر ت مکتوم مطلع بودند سع ی بر سازش و مدارا با مشایخ صوفیه داشتند، مقاله حاضر، به بررسی تصوف و نقش آن در قرن نهم هجری می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Shi'ite Sufism of the 9th Century

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezā Yoosufi
  • a Rezā Jamkarāni

چکیده [English]

One of the basic religious characteristics of the ninth century is the propagation of shiism and the public inclination of people towards it.
The Teymoori policy of religious freedom which was the continuation of Mongol's policy provided a setting for a clash of opinions. In this developed exceedingly, and the preliminary steps for the formation of peace made available after Teymoori's victories and his respect for the great Sufis caused the formation and flourish of monasteries and Sufi centres. The great Sufis in this period were either shi'ites themselves and founded their works on shi'ite teachings or if they were Sunnis they were less fanatic and inclined to shi'ism. Also, the shi'ite feature the movement of imam Hosein in Karbala founded several Sufi movements against injustice and the corruption of the society. So kings and rulers who were aware of this hidden power tried to tolerate and treat grat Sufis with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sufism
  • Shi\'ism
  • Teymoori Period
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401