نشانه‌شناسی واقعه دقوقی

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

جان‌مایه قصه پیچیده دقوقی واقعه مفصل دقوقی است که سرشار از جنبه‌های رمزی و عناصر تأمل‌برانگیز است. در این نوشتار، نخست به معرفی نمادها و صحنه‌های مکاشفه دقوقی می‌پردازیم؛ آن‌گاه قصه را در پیوند با قصه موسی و خضر، مورد مداقّه قرار می‌دهیم. به گمان ما، قصه مثنوی بر انگاره قصه قرآنی شکل گرفته است. رمز و رازهای واقعه دقوقی با توجه به گفتگوی قصه با داستان خضر و موسی نمایان‌تر می‌شود. هر دو روایت می‌کوشند تمایز منطق عالم غیب و شهادت را پدیدار سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Symbology of Daquqi Event

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Tawakkoli

چکیده [English]

The core of the complicated story of Daquqi is full of mysterious aspects and reflective elements. In this article, first, we deal with the introduction of symbols and the scenes of Daquiqi’s revelations then, ponder on the story in relation to the story of Moses and Khidr. We believe this story is based upon the Quranic story of Moses and Khidr. The mysteries of Daquqi’s event become clearer with regard to the dialogue of Moses and Khidr. Both of the stories try to show the distinction between the world of unseen and visible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathnavi
  • symbology
  • symbol
  • the story of Moses and Khidr
  • the story of Daquqi
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401