نشانه‌شناسی واقعه دقوقی

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

جان‌مایه قصه پیچیده دقوقی واقعه مفصل دقوقی است که سرشار از جنبه‌های رمزی و عناصر تأمل‌برانگیز است. در این نوشتار، نخست به معرفی نمادها و صحنه‌های مکاشفه دقوقی می‌پردازیم؛ آن‌گاه قصه را در پیوند با قصه موسی و خضر، مورد مداقّه قرار می‌دهیم. به گمان ما، قصه مثنوی بر انگاره قصه قرآنی شکل گرفته است. رمز و رازهای واقعه دقوقی با توجه به گفتگوی قصه با داستان خضر و موسی نمایان‌تر می‌شود. هر دو روایت می‌کوشند تمایز منطق عالم غیب و شهادت را پدیدار سازند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1386