شیوه‌های نمادپردازی در داستانی از مثنوی

نویسنده

دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده

در این مقاله روش نمادپردازی مولوی با بررسی یکی از داستان‌های مثنوی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. شیوه نماد‌پردازی شاعر در این داستان به دو صورت نشان داده شده: ابتدا تحلیل نماد‌شناسانه داستان ارائه می‌شود، سپس نموداری که سیر معنا یا اوج و فرود آن را نمایش می‌دهد. نماد یا سمبل یکی از انوع صورخیال شاعرانه است که به جهت تعدد مفاهیم و ظرفیت معنایی گسترده‌ای که دارد در مرتبه‌ای فراتر از استعاره قرار می‌گیرد. برای نشان دادن تفاوت‌های نماد و استعاره، بحثی در چگونگی ساخته شدن نماد‌(تشبیه  استعاره  سمبل) و با محوریت دو واژه ی «ماه» و «خورشید» مطرح شده است. داستان مورد نظر در مثنوی با عنوان «رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار » آمده و در بررسی آن معانی سمبلیک واژه «شیر» را که از نمادهای مورد علاقه مولاناست – شرح داده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of Symbolization in a Story from Mathnavi

نویسنده [English]

  • Hossein Khosravi

چکیده [English]

In this article the methods of Mowlavi’s symbolization is studied by analysing one of the stories of Mathnavi. His method is shown in two ways in this story: first, a symbological analysis of the story is displayed then, there is a diagram that shows the evolution of meaning and its ascend and descend.
Symbolism is one of the poetic imaginative figures for whose variety of concepts and extensive capacity of meaning is higher in rank than metaphor. To show the differences between symbolism and metaphor, there is a discussion about the formation of symbols (similie=metaphor=symbol) focusing on two terms of ‘sun’ and ‘moon’.
The chosen story from Mathnavi is called “The Accompanyment of Wolf and Fox with the Lion for Hunting” in studying the story the meaning of the word ‘lion’ which is a favourite symbol of Mowlavi is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowlavi
  • Divan-e Shams
  • Mathnavi
  • Metaphor
  • symbol
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5
5
فروردین 1386
صفحه 35-53
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401