بطن اول مثنوی، هنر داستان پردازی مولوی

نویسنده

چکیده

مولوی از داستان‌پردازان بزرگ ادب فارسی است که هنر داستان‌گویی او در مثنوی بسیار جالب، درس‌آموز و در مواردی نو و قابل مقایسه با شیوه‌های داستان‌‌پردازی نوین در مغرب زمین است. در این مقال، با توجه به فرضیه یاد شده، به بیان و تحلیل چند داستان مشهور از مثنوی ‌پرداخته می‌شود و هنرهای پیدا و پنهان داستان‌پردازی و شخصیت‌سازی صاحب مثنوی معرفی می‌شود. در این میان، نویسنده می‌کوشد هنر مولوی را در ایجاز، فضاسازی، گفت‌و‌گو، و بیان ما فی الضمیر به شیوه تداعی آزاد یا جریان سیّال ذهن، بیشتر از سایر هنرها نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5
5
فروردین 1386
صفحه 54-68
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1386