نقد تصوف از درون (بررسی اندیشههای شاه ولیا... دهلوی)

نویسنده

دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا

چکیده

مقاله حاضر عهدهدار بررسی دیدگاههای انتقادی و اصلاحی یکی از بزرگان مکتب نقشبندیه هند: شاه ولیا... دهلوی نسبت به تصوف است. ابتدا به ورود تصوف به هند و آثار آن اشاره شده و سپس زمانه ظهور شاه ولیالله توصیف و در ادامه به انتقادهای او درباره تصوف پرداخته شده است. به دنبال این مباحث، دیدگاههای خاص شاه ولی در خصوص اصلاح تصوف و تبیین بحث پرمناقشه وحدت وجود و وحدت شهود بحث شده است. اندیشه اصلاح دینی صوفی مورد مطالعه مشتمل بر عنصر اجتهاد در اسلام، تبیین عدم جدایی شریعت و طریقت و احیای حدیث، از مباحث دیگر این مقاله است. در بخش پایانی نیز اندیشه اصلاح حکومت و سیاست از منظر این صوفی نقشبندی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401