فرقه‌های صوفیه تا روزگار کشف المحجوب هجویری

نویسنده

چکیده

در میان متون اولیه صوفیه، نخستین اثری که در آن از فرقه‌های صوفیان سخن گفته شده است، کشف المحجوب هجویری، از آثار قرن پنجم هجری است. هجویری (م: حدود 470) در یکی از ابواب این کتاب، صوفیان را دوازده فرقه معرفی کرده و محوری‌ترین اصل اعتقادی عملی آنان را شرح داده است. برای بعضی از محققان تصوف و خوانندگان کشف المحجوب این سؤال پیش آمده است که آیا این فرقه‌ها در واقع وجود داشته‌اند، یا هجویری در تألیف کتاب خود چنین ترتیبی را سامان داده است؟ نوشته حاضر جست و جویی درباره فرقه‌های صوفیه در قرون اولیه، شناسایی دوران حیات آنان و یافتن پاسخی برای آن پرسش است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
3
فروردین 1385
صفحه 31-52
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1385