بازتاب «حقیقت محمدیـّه» در یوسف‌نامه پیر جمالی اردستانی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

یوسف نامه و یا تفسیر سوره یوسف اثر پیر جمالی اردستانی شاعر و عارف معروف قرن نهم است. این تفسیر آمیخته‌ای از نظم و نثر است. پیر جمالی اردستانی ضمن تأویل سوره یوسف و تطبیق آن با اعتقادات عرفا داستان زندگی حضرت یوسف(ع) و عشق آتشین زلیخا را نسبت به وی بیان می‌کند. وی در صحنه‌های مختلف این داستان، عظمت و بزرگی مقام پیامبر اکرم(ص) را در عالم آفرینش و برتری احکام شریعت آن حضرت را نسبت به شرایع قبل از آن به صورت نمادین و رمزی بیان کرده است. پیر جمالی اردستانی در بیان اندیشه‌های خود در این زمینه از نظریه «وحدت وجود» ابن عربی تأثیر پذیرفته است. در این مقاله اندیشه‌های پیر جمالی اردستانی در مورد پیامبر اکرم(ص) مورد تحلیل قرار می‌گیرد و با اندیشه‌های ابن عربی در فصوص الحکم و فتوحات المکیـّه و بعضی عرفای دیگر مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The manifestation of The True Muhammadieh in Jamali Ardestani's Yusef-Nameh

نویسنده [English]

  • t Khoshhal Dastjerdi

چکیده [English]

Yusef-Name the interpretation of yusef verse in the holy Quran is the work of the great 9th century poet, Pir Jamali Ardestani. This work is a combination of prose and poetry. In his interpretation of this verse, jamali explains Zoleikha's burning love for yusef in the light of mystic beliefs. He also points to the majesty of the Holy prophet (P.b.u.h) and shows the sigificance of sharia low over others laws. In his work, jamali seems to have been influenced by Ibne Arabies Theory of unity.
This paper discusses Jamali's views about the holy prophet (P.B.U.H) and compares hi sideas with those of Ibne Arabi and some other sufis in works like Fusus Al-Hikam and Futuhat Al-Makiah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pir Jamali Ardestani
  • Yusef-Nameh
  • unity
  • Muhammadieh
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
3
فروردین 1385
صفحه 123-144
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401