سلاطین عزلت رویگردانی عارفان از حاکمان و رویکرد به مردم

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از جنبه ها و جلوه های مهم زندگی صوفیان و عارفان که کم‌تر مورد توجه محققان قرار گرفته، مسأله کیفیت برخورد و نوع رفتار و گفتار آنان با حکومت های ظالم زمان خویش است. [بیش‌تر ما، صوفیان و عارفان را کسانی می‌شناسیم که با نفس و نیروهای اهریمنی درون خویش درافتاده و به دنیای دون بیرون پشت کرده و به جهان معنوی جان رو نموده اند؛ اما کم‌تر به این مسأله اندیشیده ایم که آنان، در بسیاری از موارد، از حاکمان جابر و جائر زمان خویش روی برتافته و از هم‍کیسه و هم‍کاسه شدن با آنان پرهیز کرده؛ یا در دیدار و مواجهه ناگزیر با آنان، رفتار و گفتاری از سر استغنا و عزّت نفس داشته‌اند. و پینوشت3 کوتاه شود] نگارنده در مقاله حاضر می‍کوشد تا نشان دهد که عارفان راستین پیشین نه تنها تأییدگر و توجیه تراش ستم حکومت‌‌های فاسد و مستبد نبوده‍اند، که بالعکس، آنان با اعراض از حکومت‌ها و ایجاد دفتر و دستگاهی مستقل و مجزّای از حکومت، نرفتن به دیدار و دست‍بوس سلاطین، نپذیرفتن منصب و مسند حکومتی، ردّ و طرد تحفه‍‌ها و هدیه‍‌های سلطانی، حق‌گویی در برابر حاکمان، رویکرد به مردم و دستیابی به پایگاه و جایگاه مردمی، و به کارگیری هر شیوه شدنی دیگر، نگرانی و نارضایی خود را از مشی ظالمانه حکومت‌ها اعلام کرده اند و تا توانسته اند از ظلم مضاعف حکومت‌های مستبد بر مردم جلوگیری کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kings of Solitude Sufis' Ignoring Kings and Attending to People

نویسنده [English]

  • a Hossein-Pour

چکیده [English]

One of the aspects of Sufis' lives that has received little attention in research is the issue of their reactions to and behavior toward the tyrant rulers of their time. The present paper aims to show that real Sufis never confirmed or justified the oppressions of tyrant rulers. They kept away from such rulers, they did not attend their meetings they had organizations independent of governments they did not accept their presents and they refused to accept governmental positions. On the contrary, they always told the truth. They resorted to the public and supported people. They used every possible way to express their dissatisfaction about oppression and did their best to prevent it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sufism
  • Democracy
  • Rulers
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401