پژوهشی در سند و متن حدیث «کنز مخفی»

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

حدیث «کنز مخفی» یکی از رایجترین مستندات حدیثی اهل تصوف و پیروان مکتب ذوق و اشاره است که نزد اهل معرفت، همچون حدیثی متواتر، ارزشمند و مقبول است. با این همه، حدیث یاد شده از خدشههای سندی و بعضاً متنی که از سوی متخصصان فن حدیث و منتقدان صوفیه متوجه آن شده، بر کنار نبوده است. مقاله حاضر، نگاهی است به تاریخچه و شیوههای کاربرد حدیث مذکور و جوانب متنی و سندی آن، و داوری درباره هر یک از این دو.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the Contents of and Documentations about the Tradition of

نویسنده [English]

  • Parviz Rastgar

چکیده [English]

One of the most commonly cited traditions among Sufis is the tradition of "Kanz-e Makhfi". It has been valued as a repeated and many stated prophetic tradition before the relgious jurists. However, many doubts have been cast on the authenticity and documentation of this tradition. Though inadequate, the present discussion attempts to study and judge both the content and the authenticity of this Hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Sufism
  • Contents
  • Kanze Makhfi
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401