علاء الدوله سمنانی و تفسیر عرفانی او

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

علاء الدوله‌ سمنانی‌، عارف‌ قرن‌ هشتم‌ هجری‌، بر آن‌ بوده‌ است‌ که‌ در پایان‌ عمر تفسیر باطنیِ کاملی‌ در 24جلد بر قرآن‌ بنویسد ؛ او این‌ قصد خود را با تکمله‌ای‌ که‌ بر تفسیر عرفانی‌ نجم‌ الدین‌ رازی‌، معروف‌ به‌ بحرالحقائق‌ و المعانی‌، می‌نویسد، عملی‌ می‌سازد و در همان‌ جا یاد آور می‌شود که‌ این‌ جلد به‌ منزله‌ جلد نخست‌ از تفسیر مفصّل‌ «مطلع‌ النُّقط‌ و مجمع‌ اللُّقط‌» خواهد بود. تفسیر علاء الدوله‌ از سوره‌ طور آغاز می‌شود و تا پایان‌ قرآن‌ ادامه‌ می‌یابد، ولی‌ در همان‌ آغاز، سوره‌ فاتحه‌ را نیز (به‌ رغم‌ اینکه‌ در تفسیر بحر الحقائق‌ و المعانی‌ رازی‌، تفسیر شده‌ بود) تأویل‌ می‌کند. تکمله‌ علاء الدوله‌ سمنانی‌ ضمناً این‌ نکته‌ را به‌ اثبات‌ می‌رساند که‌ بر خلاف‌ پندار برخی‌ معاصرین‌، تفسیر بحر الحقائق‌ و المعانی‌ از آن‌ نجم‌ الدین‌ کبری‌ نیست‌. در پایان‌ این‌ مقاله‌، مقایسه‌ای‌ میان‌ نثر علاء الدوله‌ و نجم‌ رازی‌ تفسیر صورت‌ گرفته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alaal-Dowlah Simnani and His Quranic Interpretation

نویسنده [English]

  • M.R Movahhedi

چکیده [English]

The great eighteenth century mystic and scholar, Alal-Din Simnäni, has tried in his last years of life to write an interpretation with a mystical attitude on the Holy Quran in 24 volumes. He has done so by first writing an epilogue to Najm al-Din Räzi's interpretation of Quran under the title of "Bahr al-Haqayiq va-Ma'äni". There, he mentions that his writing will be the first volume of his lengthy work "Matläl –Noqat va Majm'a al–Loghat" Simnäni's interpuetation begins from sura of Tour unitl the end of the holy Qurän thaugh he also interprotes sura of Fäteha at the beginning of his work. Content of this epilogne shows that Bahral - Haghayiqh is not Najmal-Din Kobräs work. This paper also discusses the prose of Alä-Al-Dawlah and that of Najm Razi comparatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Najm Razi
  • Interpretation
  • AlaAl-Dawlah
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401