کشف المحجوب و هجویری

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

بخش نخست این مقاله ترجمه مقدمه نیکلسون بر کتاب کشف المحجوب هجویری است. نیکلسون نخست در باره خودِ هجویری و آثار از دست‌رفته او سخن گفته است و سپس گسترده‌تر به معرفی کتاب مهم و برجای مانده او کشف المحجوب پرداخته است و از منابع او مانند اللمع سرّاج و رساله قشیریّه یاد کرده است، چنان‌که برخی از دست‌نوشته‌های آن را نیز شناسانده است. نیکلسون باب چهاردهم کتاب را که در باره فرقه‌های صوفیه و تعالیم آنان است، استثنایی‌ترین بخش کتاب دانسته است و گفته است: در این باب هجویری گویا برای نخست بار، دوازده فرقه از صوفیان را نام می‌برد و مهم‌ترین اصل اعتقادی هر فرقه را شرح می‌دهد. از این دوازده فرقه تنها یک فرقه ملامتیه است که نامش در آثار پیش از هجویری نیز آمده است و اشارات کوتاهی که در کتب دوره‏های بعد، مانند تذکره الاولیا، به فرقه‏های دیگر شده است، به پیروی از کار اوست. از این‌روی این سؤال پیش می‌آید که آیا این فرقه‌ها به راستی وجود داشته‌اند یا هجویری برای ترتیب دادن نظامی برای صوفیان، خود آن‌ها را برساخته است؟ که البته این نظر دوم را به آسانی نمی‌توان پذیرفت و بعید است که کسی چون هجویری چیزی را که خود غیر واقعی می‌دانسته، با این دقت گزارش کند. تعلیقات و یادداشت‌های توضیحی و گاه انتقادی مترجم، بخش دوم این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kashf Al-Mohjub: Nicholson's introduction to the EnglishTranslation

نویسنده [English]

  • m A'bedi

چکیده [English]

The first part of this paper is the translation of Nicholson's introduction to Kashf Al- Mahjub. This includes Hojviri's biography and his lost works. Then it discusses Hojviri's great work, "Kashf-Al-Mahjub" in detail, referring to his references such as Al-Lom of Sarräj and Risale-i Qosheyriyyih and to some of his manuscripts as well. About the Exceptional part fourteen of the book, Nicholson says that it is the first place to categorizes sufi orders into twelve sects. Only one sect and explains an the most important principles of belief of every one. Malamatieh, is taken from his previous works. The question is whether such sects really existed or they were made up by Hojviri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hojviri
  • Kashf Al-Mahjub
  • Malamatiyyeh
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401