مشکل هجویری در طبقه‌بندی مکاتب صوفیه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

موضوع مقاله، مشکل هجویری درباره طبقه بندی صوفیان است و مقایسه آن با دیگر منابع. گویا هجویری نخستین کسی است که در «کشف المحجوب» صوفیان را تاپایان قرن چهارم به دوازده گروه تقسیم کرده و بر هر گروه نامی نهاده است. پیش از او تنها شیوه معمول در طبقه بندی صوفیان، شیوه «طبقات» بوده که ادامه شیوه کتب رجال حدیث است و مبنای آن رده بندی زمانی نسل ها. هجویری گویا به شیوه ای شخصی، بلکه «من درآوردی» آنچه را درباره مسائلی چون رضا، صحو، سکر، رضایت و ... در ذهن داشته، بر محور وجه غالب قرار دادن یکی از آنها در ارتباط با یکی از مشایخ، طریقه‌ای به نام او ابداع کرده است که جایی دیگر از آنها نشانی نیست و به همین دلیل چندان نمی تواند مورد اعتنا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hojviri’s problems in classifying Approaches to Sufism

نویسنده [English]

  • m Shafie Kadkani

چکیده [English]

This article discusses Hojviri’s problems in classifying Sufis and compares his work with other texts. Hojvivi is ap parantly the first person to classify Sufis in to twelve groups in kash-al-Mahjoub. Before him, the common method of classification has been Tabaqat based on chronology, a method which has been in use since Rejal Hadith bools. Hojviri’s classification is seemingly based on his personal perceptions about individual sheikhs, which has not been cited elsewhere and is not so dependable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hojvir
  • kash-al-Mahjoub
  • Sufis classifying
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401