مقایسه قصیده عینیه این سینا با بیژن و منیژه فردوسی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

مقاله حاضر نخست به پیشینه تفسیرهای تمثیلی شاهنامه، در برخی متون عرفانی اشاره می کند و آنگاه با مقایسه داستان بیژن و منیژه در شاهنامه فردوسی و قصیده عینیه ابن سینا، عناصر مهم جهان بینی گنوسی ها، همچون دوگانگی روح و جسم، هبوط روح از عالم بالا و زندانی شدن آن در تخته بند تن و فراموش کردن اصل خویش و سرانجام بیداری و بازگشت به جایگاه و موطن اصلی را در هر دو متن نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative study of tow odes: Ibn Sina’s Aynieand Ferdowsi’s Bijan and Manidzeh

نویسنده [English]

  • a Jalali

چکیده [English]

The present paper first discusses interpretations of Ferdawsi’s
Shahnameh in Sufi text. It then compares tow odes to show that
both share discussions of Ganoosi ideologies, duality of soul
and the mprisonment of soul in the body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ode
  • Bizhan and Manizheh
  • eynie
  • Soul and Body
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401