ملاحظاتی درباره شطح و معانی آن

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقاله حاضر به موضوع شطح که یکی از مسائل مورد بحث در تصوف اسلامی است، می پردازد. نویسنده با کممک کتاب های لغت و مراجع عرفانی، نخست می کوشد تعاریف لغوی و اصطلاحی شطح را تبیین و بررسی کند و سپس، با نگاهی دیگر و مقایسه آن با طامات، به تقسیم بندی تازه ای از انواع شطح دست یابد. نوینده، شطح را به شطح در رفتار، شطح در رؤیا و پندار و شطح در گفتار منقسم می کند و هر کدام را مختصراً تبیین می کند. مقاله با بحثی اجمالی درباره نسبت شعر و شطح و نیز تبیین نظریات موافقان و مخالفان شطح و شطاحان پایان می‌پذیرد.

عنوان مقاله [English]

Notes on Shath and its meanings

نویسنده [English]

  • m Jokar

چکیده [English]

The Present article discusses Shath (Ecstatic Phrase Or Paradox)
or circumlocution as a concept in Islamic Sufism. The
author has Consulted Sufism sources and dictionaries to define
the word and to classify it Kinds. Shath may relate to behavior,
to dreams, or to speech , each of which has been briefly
described in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shath
  • Ecstatic Phrase
  • Paradox
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401