امام صادق(ع) و تأویل و تفسیر عرفانی قرآن

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

گفتار زیر پژوهشی درباره تفسیر و تأویل های بازخوانده به امام صادق(ع) از پاره ای آیات قرآن. این تفسیرها بخشی از گفتارهای تفسیری امام صادق است که عبدالرحمن سلمی به گونه ای پراکنده همراه با گفتارهای تفسیری دیگران در حقایق التفسیر خویش آورده و پل نویا آنها را بیرون آورده و جداگانه چاپ کرده است. در این پژوهش نخست درباره پیوند امام با تصوف و عرفان به کوتاهی سخن گفته ایم و سپس گفتارهای تفسیری آن بزرگ را هم از دیدگاه سندی و هم از دیدگاه معنایی بررسیده ایم و به اینجا رسیده ایم که هرچند این گفتارها از نگاه سندی استوار نیستند، و هرچند پاره ای از آنها از نگاه معنایی نیز نمی توانند پذیرفته آیند، با این همه بسیاری از آنها پذیرفتنی می نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imam Sadeq’s Quranic Interpretation

نویسنده [English]

  • m Rastgoo

چکیده [English]

This paper reports an investigation on Imam Sadeq’s (P.B.U.H) interpretations.
It is part of Imam’s interpretive speeches cited in Abdol-Rahman
Solami’s Haghayegh-al – Tafsir and also compiled by Paul Noya.
The paper first mentions Imam’s relation to Sufism. It them discusses
his interpretive works reported in the literature and shows many of
them to be valid and acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sadeq
  • Quranic Interpretation
  • Solami
  • Haqayeqal-Tafsir
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401