خلوت در تصوف

نویسنده

دانشکده الهیات دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، «خلوت» به عنوان یکی از آداب و رسوم صوفیه بررسی و معرفی شده است. نویسنده با توجه به منابع و منقولات صوفیه کوشیده است علاوه بر تعریف و بیان تاریخچه و منشأ نظری و عملی خلوت، نسبت خلوت‌نشینی و عزلت، فواید خلوت، شرایط خلوت، مکان خلوت، تعداد و دفعات خلوت را نیز تبیین کند، آخرین مبحث مقاله نیز معرفی اجمالی خلوت نزد ابن عربی و پیروان اوست.

عنوان مقاله [English]

Solitude in Sufism

نویسنده [English]

  • m Zarvani

چکیده [English]

This paper elaborates on solitude as one of the common Practices in
Sufism. The concept of solitude and its history have been discussed
in the light of sufi source books.
The paper also discusses the benefits, the Conditions, the frequency,
and the place of Solitude. It ends with an evalution of Ibn Arabi’s and
his followers concept of solitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solitude
  • Sufism
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401