مأخذشناسی تحلیلی حکایاتی از مثنوی

نویسنده

چکیده

مطالعۀ رابطۀ چندسویۀ متون ادبی، از ارتباطات عمیق فرهنگی، داد و ستدهای محتوایی و تعاملات ادبی آن‌ها در طیّ قرون متمادی، پرده برمی‌گیرد و به کشف راز زیبایی، کمال هنری و جاودانگی شاهکارهای ادبی می‌انجامد. مثنوی مولوی، از آن گونه شاهکارهایی است که نه تنها با متون ادبی پیشین رابطه دارد و با آن‌ها گفت‌وگو می‌کند، بلکه سخت با فرهنگ مردم گذشته و اهالی دین و تصوف و عرفان، پیوند می‌خورد. بررسی و تحقیق در آثاری که بتوان ردّ پای مفاهیم، ایده‌ها وساخت‌های مثنوی را در آن‌ها یافت و نیز، تبیین نوع تعامل مثنوی با این متون، از اهداف پژوهش حاضر است؛ پژوهشی که لاجرم، به کشف منابع و مآخذی نویافته از حکایت‌هایی منجر شده که در کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی نیامده‌اند و سرچشمه‌های تازه‌ای از آبشخور فکری مولانا را نمایان می‌سازد و جنبه‌های هنرمندی مولانا را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analytical Source Study of Mathnavi’s Tales

نویسنده [English]

  • mohammad Pārsā Nasab

چکیده [English]

Investigating the multilateral connections of literary texts throws light on deep cultural communications and literary or cogitative interactions over the centuries. These investigations may lead to discovering secret of beauty, maturity of art and eternity of masterpieces in literature. Mathnavi Ma‘navi is a masterpiece that not only argues about ancient literary contexts, but also relates to people’s culture and their religious or mystical meanings. The present study is aimed at examining textual that are abundant with Mathnavi’s concepts, ideas and structures. It is also intended to elucidate how Mathnavi interacts with these texts. Finally, this study fulfills to discover some new sources of Mathnivi’s tales that have not been mentioned in “Maākheze qesas va tamthilāte Mathnavi” (by Badi‘
al-zamān Foroozānfar). It also reveals new aspects of Mowlana’s thoughts and his artistic abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathnavi Ma‘navi
  • Source Study
  • Sources of Mathnavi’s tales
  • Mowlānā’s narrative
  • new origins of Mathnavi’s tales
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401