معانی حقیقت و راه‌های کشف آن در مثنوی

نویسنده

چکیده

این مقاله به بحث از معانی «حقیقت» در نزد مولوی می‌پردازد. در این مقاله از معنای حقیقت، فطری بودن حقیقت، معنای تحقیق، و نیز راه رسیدن به حقیقت از دیدگاه مولوی سخن به میان آمده و تلاش شده که دیدگاه وی در این خصوص تبیین گردد. نگارنده در این نوشتار کوشیده است روشن سازد که مولوی در مثنوی از تحقیق (حقیقت-جویی) معنایی خاص و جدید و به تعبیر بهتر، مکمل دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان ارائه داده است. مولوی، محقق واقعی را کسی می‌داند که تحقیق باعث تحول روحی او شده باشد و در غیر این صورت، همچنان مقلّد خواهد بود نه محقق. نگارنده ضمن معرفی محدودیت‌های کشف حقیقت، راه‌های رسیدن به آن را نیز بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Truth and Truth-Seeking in Mathnavi

نویسنده [English]

  • e Zāre‘i Hājiābādi

چکیده [English]

The present study argues about the meaning of "truth" in Rumi's perspective. This article examines the meaning of truth and the way to reach it in Mathnawi. It is an attempt to reveal Jalal al-din Rumi's point of view regarding truth and truth seeking.
The author intended to clarify that Rumi has presented a new and specific interpretation of truth-seeking which complete philosophers' and speakers' view. According to Molavi (Rumi), real researchers are those who are affected by their research. He believes that researchers' souls should be evolved due to their study. Otherwise, they would be imitators rather than researchers. Along with expressing the limitations of truth seeking, Molavi has introduced different ways to reach it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • Truth-Seeking
  • Imitator
  • Researcher
  • Mathnavi
  • Jalāl al-din Rumi
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401