رویکردِ سنایی به تقابل‌های دوگانی

نویسنده

چکیده

پژوهشِ حاضر، با استفاده از روشِ «نشانه‌شناسی ساختارگرا» و با تکیه بر شعرِ سنایی کوشیده است رویکردِ سنایی را در برخورد با تقابل‌های دوگانی بررسی کند. به همین منظور، با طرحِ دو موضوع؛ یعنی بارِ ارزشیِ نشانه و شبکۀ هم‌تراز، آن دسته از تقابل‌های دوگانی که در شعر وی رایج است، تحلیل و بررسی شده است.
این بررسی نشان‌گر آن است که در زبان و اندیشۀ سنایی سه منظرِ متفاوت وجود دارد. در هر یک از این چشم‌اندازها، رویکردِ سنایی به قطب‌های تقابل، متفاوت است. این رویکردها، در حقیقت حاکی از آن است که بارِ ارزشی قطب‌ها در سیرِ تحولِ فکری سنایی به طورِ مستمر تغییر می‌کند. علاوه‌بر این، شبکه‌های هم‌ترازِ متفاوتی در هر رویکرد پدیدار می‌شود که بنابر اصلِ پیوستگی، همۀ عناصرِ آن، بارِ ارزشی یکسانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sanāyi's Approach Towards Binary Oppositions

چکیده [English]

The present article, using a structural semiotic methodology, is to analyze Sanāyi's approach towards binary oppositions on the basis of his poetry. Henceforth, the binary oppositions prevalent in his poetry are analyzed according to two interdependent semiotic issues, that is, linguistic value and aligned network.
This analysis reveals that there are three different perspectives in Sanāyi's language and thought. In each perspective, his approach takes on a different format. Indeed, his different approaches, in this regard, signify that his attitude towards such oppositions, their respective value and their aligned network, constantly changes during his evolutionary thinking. Moreover, some aligned networks are revealed in each approach, all elements of which are of the same value due to the consistency principle.

دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19
19
فروردین 1393
صفحه 29-54
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401