تبارشناسی توکّل عرفانی در رسالۀ قشیریه بر مبنای نظریۀ گادامر

نویسندگان

چکیده

عرفا به منظور وصول به حقیقت، همواره در جستجوی درک تازه‌ای از قرآن و مفاهیم دینی بودند. آن‌ها در مسیر دریافت یک معنا، قطعاً از پیش‌فرض‌هایی چون مفهوم آیات قرآنی، بهره می‌گرفتند. یکی از مفاهیم قرآنی که در میان عرفا، به‌خصوص عرفای قرن سوم و چهارم مطرح شد و هر کدام در مورد آن، با تدبّر و تفکر خاص خود دست به تأویلاتی زده و مفهوم تازه‌ای از آن درک کرد، اصطلاح عرفـانی «توکّل» است. توکّل با مفاهیم گستردۀ خویش، از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی عرفا، با توجه به گسترۀ مفهوم حال و مقام، آن را بالاترین مقام عرفانی شمرده‌اند.
این تحقیق به دنبال بررسی دگرگونی مفهوم قرآنی توکل و چگونگی خلق مفاهیم عرفانی تازه از آن نزد عرفا است. محدودۀ تحقیق بر مبنای اقوال مشایخ اولیۀ مندرج در متون معتبر صوفیان، با تأکید بر رسالۀ قشیریه نهاده شده است و فرضیۀ تحقیق مبنی بر اینکه صوفیان براساس موقعیت تاریخی و فرهنگی، حالات و مقامات متفاوت خویش، برداشتی متفاوت از مفهوم توکل داشته‌اند؛ از رهگذر روش تحقیق براساس دیدگاه معرفت شناختی و هرمنوتیک سنّت‌گرای گادامر، آزموده می‌گردد تا ماهیت تفاوت برداشت‌های عرفا و پیش‌داوری‌های آنان، از تأویل آیات قرآنی در باب مقام توکّل، تبیین و بازشناسی ‌شود. بررسی این تفاوت نگرش، می‌تواند در شناخت دلایل اختلاف نظر صوفیان در تعاریف یک اصطلاح و گوناگونی برداشت آن‌ها کارآمد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genealogy of Tawakkol (Trust in God) In Resāleh Qoshayrieh based on the Gadamer's Theory

چکیده [English]

Muslim Mystics were always seeking for a new understanding of the Qurān and religious concepts in order to achieve the truth. They are certainly benefiting from the assumptions such as the meaning of the Qurānic verses for discovering significance. One of the proposed Qurānic concepts among the mystics, especially in mystics of the third and fourth centuries, was the mystical term “Tawakkol”. This term was paraphrased by different mystics with variety of thought and contemplation. Tawakkol, with its broad concepts, is very important doctrines among the mystics.
This study examines the transformation of the Qurānic concept of Tawakkol and making of new concepts in the literature of the Sufis, with an emphasis on Resāleh Qoshayrieh is founded and research hypothesis based on that Sufis according to historical and cultural position. Their different scenarios and authorities, had a different take on the concept of Tawakkol is tested through research method according to Gadamer's epistemology and traditionalist hermeneutics in order that the nature of the difference of mystics' perceptions and their prejudices, from interpretation of Qurānic verses about Tawakkol, is explained and recognized. Examination of these attitudes, can be effective to understand the reasons of disagreement Sufis for the definition of a term and the diversity of their perceptions.

دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19
19
فروردین 1393
صفحه 85-108
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401