مقایسه دستورات عرفانی خواجه عبدالله انصاری و قواعد رهبانی بندیکت قدیس

نویسنده

چکیده

در این مقاله، دستورات بندیکت قدیس (480- 547 م) به شاگردان راهبش و رهنمودهای عرفانی خواجه عبدالله انصاری (396- 481 ه.ق) با تأکید بر کتاب قواعد بندیکت و منازل السائرین خواجه مقایسه شده است. این مقایسه با روش توصیفی- تحلیلی به هدف آشکار کردن همگرایی و هم‌سنخی دو شخصیت انجام شده است.
اهمیت این موضوع با توجه به جایگاه تأثیرگذار این دو شخصیت در دو دین و نیاز موحدین به همگرایی، روشن می‌شود. در این مقایسه تنها به رهنمودهای عرفانی و رهبانی دو طریقه پرداخته می‌شود. بیداری، توبه، تعقل، یاد مرگ و روز قیامت، دوری از دنیا، ترک گناه، اخلاص نیت، تسلیم، صبر، اخلاق، تواضع، ذکر و محبت از دستورهای سلوکی مشترک بندیکت و خواجه است که مورد مقایسه قرار گرفته است. بندیکت و خواجه در مسائلی درباره توبه و نگرش به دنیا اختلاف دارند. از مجموع مباحث نتیجه می‌شود که آراء بندیکت و خواجه در مؤلفه‌های بسیاری، یکسان یا شبیه هستند. سپس شباهت‌ها و تفاوت‌ها تحلیل شده است. ریشه مشابهت رهنمودهای سلوکی بندیکت و خواجه این است که خاستگاه معرفتی آن دو، ادیان آسمانی مسیحیت و اسلام است که بر اساس فطرت مشترک انسانی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Spiritual Recommendations of Khājeh ‘Abd Allah Ansāri with Monastic Rules of Saint Benedict

چکیده [English]

Monastic commands of St. Benedict (480- 547 BC.) to his monk disciples and mystic commands of Khājeh ‘Abd Allah Ansāri (481-396 A.H.) with an emphasis on “The Rule of St. Benedict” and “Manāzil al-Sāyerin” is compared in this article. This comparison has done in a descriptive –analytic way, in order to reveal convergence between these two figures.
Considering that impressive place of these two figures in mysticism of two religions and the necessity of convergence for monotheists, prove the importance of this subject. Wakefulness, repentance, thinking, remembering death and the day of judgment, renunciation of the world, avoidance sin, purify intention, pure obedience, patience, ethics, humility, pray and love are common commands of both two orders. Benedict and Khājeh have different ideas about repentance and their attitude to the world. Two orders have most similarities in commands. The mystical origin of both is two Divine religions of Christianity and Islam both of which based on common humanly nature.

دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19
19
فروردین 1393
صفحه 203-240
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401