اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین حیدری
دانشگاه کاشان

الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه

سردبیر

محمود عابدی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زبان و ادبیات فارسی

جانشین سردبیر

رضا روحانی
دانشگاه کاشان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه

عباس اقبالی
دانشگاه کاشان

گروه زبان و ادبیات عربی

سید حسن اسلامی اردکانی
دانشگاه ادیان و مذاهب

فلسفه دین

حسین حیدری
دانشگاه کاشان

رضا روحانی
دانشگاه کاشان

احد فرامرز قراملکی
دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

ابوالقاسم رادفر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

خالد التوزانی
دانشگاه سیدی مراکش

  • touzani79hotmail.com

کارشناس نشریه

زینب خاکسار آرانی
دانشگاه کاشان

دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

  • zkhaksarymail.com

ویراستار ادبی نشریه

معصومه عدالت پور
.

  • azizedalatpuryahoo.com
  • 09017785506