وحی القلوب یا وحی دل ها با تأکید بر آرای مولوی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

این مقاله با طرح مسئله‌ای با عنوان «نگاهی به انواع و مراتب زبان در حوزه گفت‌وگوی خدا و انسان» آغاز می‌شود و به اختصار، به مرور پیشینه انواع و مراتب زبان وحیانی در متون خداشناسی و عرفانی متقدم می‌پردازد و گونه‌گونی و تفاوت رویکردها و بینش‌ها را در باب آن خاطر نشان می‌سازد، سپس در گفتاری با عنوان «درآمدی بر معنی‌شناسی وحی و وحی القلوب»، ماهیت وحی تشریعی یا سنّتی، به منزله میزان و معیاری برای دریافت بهتر وحی القلوب بحث می‌شود. پس از آن، به موضوع اصلی مقاله با عنوان «وحی القلوب یا وحی دل‌ها» و ماهیت و جایگاه یکی از دل‌انگیزترین و ظریف‌ترین مراتب وحی پرداخته می‌شود. این گفتار با نگاهی بر منابع خداشناسی متقدم آغاز می‌شود و در ادامه، به تبیین ماهیت و جایگاه وحی دل‌ها با تأکید بر آرای مولوی می‌پردازد. استناد به آرا و آثار عرفا در باب ماهیت، جایگاه، سرچشمه، وجه تسمیه، استمرار، کارکرد و حجیت وحی القلوب در این گفتارـ با عنایت به تازگی و ظرافت موضوع‌ـ می‌تواند به عنوان مقدمه و نقطه آغازی در ارائه تعریف دقیق و عالمانه از وحی دل و حدود و میزان و اعتبار آن، سودمند افتد.

عنوان مقاله [English]

The Revelation of the Hearts With Emphasis on the Mowlānā’s (Rumi) Views

نویسنده [English]

  • L Pazhoohandeh

چکیده [English]

This article starts with an introduction entitled “A glance at the types and levels of revelational language in the dialogue between God and man” .It offers a brief review about the background of the types and levels of revelational language in old theological and mystical texts in order to show the diversity and difference in this area. Then, it considers the essence of the religious or traditional revelation as a scale and a standard for a better understanding of the revelation of the hearts in a chapter entitled “a prologue to semantics of revelation”. Next comes the main idea of the article, “The Revelation of the Hearts” which alludes to the essence and status of one of the most subtle and lovely levels of revelation. This discussion starts with a glance at the old theological sources and then presents the essence and status of the revelation of the hearts according to Rumi. The works and the views of the mystics about the essence, status, and authority of the “Revelation of the Hearts” presented in this article can be profitable for research about religious language, one of the important and sensitive areas of the modern religious studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Revelation of the Hearts, Dialogue between God &
  • Man, Revelational Language, Sufi Status, Mowlānā (Rumi), Mysticism
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13
13
فروردین 1390
صفحه 35-62
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401