دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1390 (13) 
بررسی اجمالی اندیشـه‌ های مشترک مولانا و ابن‌ فارض

صفحه 5-34

محمدعلی ابوالحسنی


وحی القلوب یا وحی دل ها با تأکید بر آرای مولوی

صفحه 35-62

لیلا پژوهنده


تأملی در غزل رؤیاهای مولانا

صفحه 63-86

تقی پورنامداریان؛ سعید پورعظیمی


تجربه گونه های مرگ در زندگی در مثنوی معنوی

صفحه 87-116

زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی


تبیینی تازه از اسباب و عوامل تأخیر مثنوی در دفتر دوم

صفحه 117-160

رضا روحانی


بررسی مقایسه‌ای دژ هوش ربای مولوی و دژ درون ترزا آویلایی

صفحه 161-184

بخشعلی قنبری


«الست» در غزلیـات شمس و شبکه روابط معنایی آن با آفرینش، ذکر و سماع

صفحه 185-210

علی محمدی آسیابادی؛ مرضیه اسماعیل زاده مبارکه


پیوندهای معنایی تمثیل های وحدت وجود در مثنوی

صفحه 211-235

محمدکاظم یوسف‌پور؛ علیرضا محمدی کله‌سر