پیوندهای معنایی تمثیل های وحدت وجود در مثنوی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

بیان و تعبیر تجارب عرفانی، همواره یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزۀ زبان عرفانی بوده است. این مشکل که ریشه در ناکارآمدی زبان در برخورد با اینگونه تجارب دارد، به استفادۀ عارفان از ظرفیت‌های هنری زبان انجامیده است. از جملۀ این ظرفیت‌ها می‌توان به تمثیل اشاره کرد. در این مقاله، به بررسی تمثیلهای نور و آب به عنوان دو تمثیل از مهم‌ترین تمثیل‌های تبیین وحدت وجود در مثنوی پرداخته‌ شده است. این دو تمثیل افزون بر انتقال مفهوم وجودشناختی وحدت وجود (رابطۀ حق و خلق)، بسیاری از ویژگی‌های دیگرِ این نظریه را نیز انتقال می‌دهند. این نوشتار با تکیه بر مفهوم ناشمارایی نور و آب به کاوش در توانایی‌های این تمثیل‌ها در بازنمایی خوشه‌های معنایی تجربۀ وحدت می‌پردازد. روابط متناقض‌نمای میان وحدت و کثرت، تنزیه و تشبیه، ظاهر و باطن و...، مفهوم انسان کامل و فنا و همچنین نظریۀ خلق مدام از جمله ویژگی‌های قابل بیان از طریق این دو تمثیل محسوب می‌شوند.‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantic Bonds in the Allegories of the Unity of Being in Rumi Mathnavi

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Yousofpoor
  • Alireza Mohammadi

چکیده [English]

Mystic expression and interpretation has always been a challenging issue in the field of mystic language. This challenge, which stems from the inadequacy of language in dealing with mystic experiences, has led to the mystic application of the artistic possibilities of language. One such possibility is allegory. This article studies the allegories of light and water as two of the most significant allegories regarding the concept of 'the unity of being' in Mathnavi. In addition to denoting the existential concept of 'the unity of being'(the relation between truth and individuals), these allegories cover many of the other features of this notion. Relying on the uncountable nature of light and water, this research explores the capability of these allegories in mirroring the semantic clusters of the experience of unity. Among the issues that these allegories reflect are the paradoxical relations between such dichotomies as unity and division, appearance and reality, similarity and difference, the concept of the perfect man, mortality, and the theory of constant creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Unity of Being
  • The Allegory of Light and Water
  • Sufism
  • Mathnavi
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13
13
فروردین 1390
صفحه 211-235
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401