«الست» در غزلیـات شمس و شبکه روابط معنایی آن با آفرینش، ذکر و سماع

نویسندگان

دانشگاه شهر کرد

چکیده

آیۀ الست از جمله آیاتی است که بازتاب وسیعی در اشعار مولانا دارد، و از نظر معنایی با مضامین مختلفی که اهمّ آن موضوع آفرینش، ذکر و سماع است، ارتباط ساختاری پیدا می‌کند. غزلیات شمس، جلوه‌گاه تأثیراتی است که از شنیدن خطاب ازلی در مولانا به وجود آمده و سماع و سرودن شعر از مهم‌ترینِ این تأثیرات است. راهی که مرید با تلقین ذکر شیخ آغاز می‌کند و مداومت او بر اذکار، ارتباطی مستقیم با خطاب الست دارد؛ بنابراین، در ژرف‌ساخت غزلیات مولانا رابطه‌ای معنوی میان آیات آفرینش با آیه الست و مقوله‌های ذکر و سماع مشاهده می‌شود، و این موضوعی است که در این مقاله به توضیح آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Network of Semantic Relations between The Primordial Covenant Verse (Alast verse) with The Creation and the Remembrance and the Spiritual Audition

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi Asiābādi
  • Marzieh Esmāeilzādeh Mobārakeh

چکیده [English]

The Primordial Covenant (Alast) verse is one of the Quranic verses that have an extensive reflection in mowlānā’s poetry and semantically speaking has a structural relationship with issues that the creation, the remembrance and the spiritual audition are most important. The Mowlānā’s Shams lyrical poems are a locus of manifestation of the effects that the spiritual audition has exerted on him. The composing poetry and the mystical concert and dance are of most important among these effects.
The disciple begins a spiritual wayfaring that gets started by the inculcation of the remembrance of God by his master, this issue and the continuous remembrance of God, have close relationship with spiritual audition and spiritual concert and dance. therefore, in deep structure of some Mowlānā’s lyrical poems a semantic relationship between Creation Verses and the remembrance of The Primordial Covenant and the spiritual audition is shown that can be understand by interpretation of these examples. The subject matter of this paper is this very issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalāl al-din Mowlānā (Rumi)
  • The Primordial Covenant
  • The remembrance of God
  • The spiritual audition
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13
13
فروردین 1390
صفحه 185-210
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401