تجربه گونه های مرگ در زندگی در مثنوی معنوی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مرگ در مثنوی، امری دفعی نیست که به  یکباره اتفاق افتد و کوس ختم حیات را بکوبد، بلکه پدیده‌ای است ساری در متن زندگی، که انسان در حیات جسمانی خود بارها آن را تجربه می‌کند یا می‌تواند تجربه کند. این اندیشه از آنجا می‌خیزد که مولانا مرگ را اعم از مرگ جسمانی و دارای مراتب و گونه‌های گوناگونی می‌داند. به نظر او، خواب، تکامل انسان، خلق مدام و موت اختیاری، گونه‌هایی از مرگ در زندگی دنیوی‌اند. شاید در نگاه نخست، به نظر آید که بیان او در این موارد، بیانی مجازی است و مولوی، قصد تشبیه و نمادسازی دارد، اما مبانی اعتقادی که در پس آن‌ها وجود دارد، از یکسو و نتایجی هم که وی از مرگ بودن آن‌ها می‌گیرد از سوی دیگر، نشان می‌دهد وی آن‌ها را گونه‌هایی از مرگ می‌داند، نه تشبیهات و نمادهایی برای مرگ. از آنجا که مولانا در شناخت، قائل به تجربه است: «درنیابد حال پخته هیچ خام» با این گونه‌ها نیز معمولاً به مثابه تجربه‌هایی از مرگ برخورد می‌کند، زیرا در پی ایجاد شناخت نسبت به مجهول‌ترین مسئله و ملموس ساختن آن و در نتیجه، زدودن هراس ناش از جهل است؛ اگرچه اغلب آن‌ها ناآگاهانه‌اند. ‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Types of Death during Man’s life Based on Mowlavi’s Mathnavi

نویسندگان [English]

  • Z Hosseini
  • A Farāmarz Qarāmaleki

چکیده [English]

Based on Mowlavi’s (Rumi) Mathnavi, death is not a sudden event that terminates man’s life. It is an event that continues throughout a lifetime. People experience it many times and in different forms before they actually die. This claims is rooted in Mowlavi’s beliefs that there are stages and types for death. Based on Mowlavi’s Mathnavi, sleep, evolution, changes in "Continual Creation", and deliberate death are but some of the types of death man can experience. Although these may seem figurative at the first glance, they actually arise from other fundamental beliefs expressed in Mowlavi’s Mathnavi. The kinds of conclusions and discussion presented in Mowlavi’s Mathnavi about types of death reveal that Mowlavi’s considers these not figuratively but as real types of death. He regards all these as experiences of death and believes that by making death tangible and by eliminating the fear of death that results from ignorance, he can develop insight on this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death
  • Experience of Death
  • Sleep
  • Deliberate Death
  • Continual Creation
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13
13
فروردین 1390
صفحه 87-116
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401