سرشت الوهی عیسی(ع) در نگاه ابن عربی (بررسی تطبیقی آرای ابن عربی درباره ماهیت الهی، ولایت و نبوت حضرت عیسی و مقایسه آن با آیات قرآن و آرای مسیحیان)

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

محیی الدین در خصوص ماهیت و نبوت عیسی(ع) سخنان غریبی دارد از جمله اینکه: 1. اقامت روح عیسی قبل از تولد جسمانی او هزار سال به طول انجامیده است. 2. علت خطای قائلان به تثلیث این نیست که عیسی را به خدایی گرفتند، بلکه خطای آنان این است که فقط عیسی را خدا پنداشتند، در حالی که همه جهان صورت خداست و به تعبیری دیگر، هستی مابین مخلوقات و خداوند تقسیم شده است. 3. عیسی(ع) جامع خلافت الهی یعنی مراتب: ولایت، نبوت، امامت، امر، ملک و تمام رسالت است، و بدین ترتیب، خلافت او اتم و اکمل است و به وسیله او، دوره عبودیت در خلافت به اتمام رسیده است. 4. وصف و فصّ نبوت اختصاص به عیسی(ع) دارد، و مراد او نبوت عامه ازلاً و ابداً به طریق اصالت می باشد که ویژه اوست. 5. عیسی(ع) خاتم ولایت علی الاطلاق است. نگارنده، برخی از آموزه های مذکور از ابن عربی و همچنین آرای برخی از عارفان قبل از وی(مانند حلاج) در باب وحدت وجود و حلول و اتحاد را متأثر از دیدگاه مسیحیان می داند، و به مشابهت‏هایی در باور محیی‏الدین در مورد عیسی(ع) با عقاید مسیحیان در باب عیسی مسیح قائل است، با این تفاوت که ابن عربی با نظر وحدت وجودی ـ نه وحدت شهودی ـ الوهیت عیسی(ع) را به همه کائنات تعمیم می دهد. برای اثبات مدعای مذکور این مقاله، اوصاف مسیح در کتاب مقدس عهد جدید، قرآن، و برخی فرق مسیحی و آثار ابن عربی بررسی شده و مشابهات نشان داده شده است. ه

عنوان مقاله [English]

The God Nature of Jesus (A comparative study of ibn Arabi’s views on the God nature, sainthood and prophethood Jesus Christ in comparison with qorān & Christians sayings)

نویسنده [English]

 • H Heidari

چکیده [English]

Mohyi al-Din expresses some unique ideas on Jesus and the nature of his prophethood: 1) the soul of Jesus existed for a thousand years before he was born 2) the followers of Trinity are in the wrong not because of they saw Jesus as the God, but because they saw only him and not the world of existence as the God 3) Jesus’s prophethood and Imamate is comprehensive and all-incopassing and he ended the period of servitude 4) prophethood and all what it takes is only and only for Jesus from the beginning to the end and 5) Jesus is the last in prophethood in the real sense of the term. The author of this work believes that some teachings in the works of ibn Arabi and his predecessors are influenced by Christianity. He also points to similar views in the works of on Christianity and Jesus, with the exception of beliefs in "Existential Unity" rather than "Intuitive Unity" for ibne Arabi. To discuss, the article draws on the descriptions of Jesus in the Bible, the Holy Quran, and some other texts on Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ibne Arabi
 • Existential Unity
 • Absolute Jesus Christ
 • Last in Prophethood
 • Last in Sainthood
 • Welāyat
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401