دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1389 (12) 
مقایسه و تحلیل لطایف عرفانی قصۀ یوسف در کشف الاسرار و جامع الستین

صفحه 5-24

غفار برجساز؛ شهلا خلیل اللهی


سرشت الوهی عیسی(ع) در نگاه ابن عربی (بررسی تطبیقی آرای ابن عربی درباره ماهیت الهی، ولایت و نبوت حضرت عیسی و مقایسه آن با آیات قرآن و آرای مسیحیان)

صفحه 25-66

حسین حیدری


بازتاب مقامات حضرت مریم(س) در متون عرفانی فارسی از قرن چهارم تا پایان قرن نهم

صفحه 67-98

طاهره خوشحال دستجردی؛ زینب رضاپور


پیوند سیاست با عرفان در مرصاد العباد نجم رازی

صفحه 99-120

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


زمینه های شکل گیری دو اصطلاح «بار امانت» و «عهد امانت» در ادبیات عرفانی

صفحه 121-142

قربان علمی؛ یونس تسلیمی پاک


دایره واژگانی کلمه، کلام و کتاب در مکتب عرفانی ابن‌عربی

صفحه 143-162

عبدالرحیم عناقه


نگاهی به مفهوم التباس در نزد شیخ روزبهان بقلی شیرازی

صفحه 163-182

مهدی فاموری


عرفان و سوررئالیسم از منظر زمینه های اجتماعی

صفحه 183-200

رحمان مشتاق مهر؛ ویدا دستمالچی


ستردن غبار از «آینۀ جهان نما»

صفحه 201-222

محمدرضا موحدی