عرفان و سوررئالیسم از منظر زمینه های اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

در اینکه پدیده های فکری تا حدّ قابل توجهی مولود شرایط اجتماعی اند، تردیدی وجود ندارد. تناسب فکری بانیان مکاتب اجتماعی با اوضاع حاکم بر آن جامعه، بیانگر این حقیقت است که اوضاع اجتماعی، جهان بینی ها را به وجود می آورند، آن ها را می پرورند، در ورطۀ سقوط می‌کشانند و سرانجام از بین می برند، یا جهت هدف گیریِ آن ها را از سمتی به سمت دیگر سوق می دهند. عرفان اسلامی از بطن اسلام زاده شد، اما تحت تأثیر شرایط اجتماعی ـ سیاسی دوره‌های مختلف به مکتبی تبدیل شد که اغلب مستقل از دین اسلام بررسی می شود. حکومت ها و اوضاع منتهی به ظهور آن ها در حیطۀ مذهب، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... ، در یک چرخه ارتباطی کاملاً متقابل، شیوۀ اندیشه و عمل افراد جامعه را تغییر می دهند. تأثیراتی که عوامل اجتماعی در پیدایش یا رشد عرفان و ادبیات عرفانی در ایران، و سوررئالیسم در ادبیات فرانسه داشته است، در کنار سایر عوامل غیر قابل انکار مؤثر مانند عوامل ذوقی و هنری، انگیزه‌های فردی برای رسیدن به سعادت و حقیقت واقعی، قابل بررسی است. هدف اصلی این نوشتار، مقایسه تطبیقی زمینه‌های اجتماعی پیدایش و رشد عرفان و سوررئالیسم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mysticism and Surrealism in Social Perspectives

نویسندگان [English]

  • R Moshtāghmehr
  • V Dastmālchi

چکیده [English]

There is no doubt that mental phenomena mainly exist by social circumstances. Social schools founders’ mental proportion with current circumstances in the society indicates the fact that social circumstances exist, foster and beak down worldviews and then destroy them or divert them from one direction to another direction. Islamic Mysticism was created within Islam, but at the influence of social-Political circumstances of different era it became a school which has existed, most of the time, independent of Islamic religion. Governments and the circumstances which exist them in the scope of Religion, Economy, Politics, Culture and etc, within a fully mutual communicative circle changes method of thought and act. The influences which social factors have had on the birth and development of Mysticism and Mystic Literature in Islamic and Surrealism on French Literature are considerable along with other effective undeniable factors such as Chimerical and Artistic factors, Individual Motivations to achieve Happiness and Truth. The Main aim of this paper is the comparative comparison of social backgrounds in the birth and development of Mysticism and Surrealism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mysticism
  • surrealism
  • Sufism Literature
  • Top Truth
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401