نگاهی به مفهوم التباس در نزد شیخ روزبهان بقلی شیرازی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

چکیده

شیخ روزبهان بقلی شیرازی یکی از مهم ترین چهره های تصوف در سده ششم هجری است. اهمیت وی نه تنها در عرفان عاشقانه، که در شکل گیری نوعی خاص از نظام واژگانی و اصطلاحی عرفان اسلامی است. یکی از واژگان کلیدی تفکر وی، «التباس» است. اهمیت غایی مفهوم التباس نزد شیخ روزبهان در آن است که او از این مفهوم برای تبیین «چگونگی ارتباط باطن و ظاهر هستی، یا به تعبیری دیگر: قدیم و حادث» استفاده می برد. در همین راستا و به عنوان جنبه ای مکمل، می بینیم که عالم التباس نزد روزبهان، در توضیح رؤیاها و مکاشفات، همان نقشی را دارد که عالم خیال نزد ابن عربی. عالم التباس برای روزبهان، از سوی دیگر، همان عالم واقعیت، و نیز مجرایی است که خداوند در آن و از طریق تمثل، خود را در تصویر و هیئتی دلخواه به چشم بندگان برگزیده می کشاند. در جنبه‌ای دیگر، برای روزبهان، همه هستی محل التباس نور عشق است؛ و به مدد مفهوم التباس بهتر می‌توان چیستی عشق مجازی را نیز توضیح داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Looking at the Meaning of “Eltebās” in Roozbihan Baqli Shirazi’s idea

نویسنده [English]

  • M Fāmoori

چکیده [English]

Ruzbihan Baqli Shirazi is one of most important characters of Persian Sufism in the 6th century. His role is not only in the loving mysticism‚ but also in forming special type of glossary in the Islamic gnosticism.
One of his important terms is “Eltebās”. He uses the concept to explain the ties of soul and appearance of the universe are or in the other words: increate and creature. In this way and as the complementary aspect, It could be see that the “Eltebās” world according to Ruzbihan has the same role in the explanation of dreams and discussion as imagination world has for Ibn Arabi.
On the other hand, for Roozbihān the “Eltebās” world is the actuality world and it is the passage in which God via disguise shows itself in a favorite image in the eyes of selected prayers.In the other aspect, all the universe is the place of “Eltebās” of shining love then, regarding the “Eltebās” concept, it is better to explain the nature of artificial love too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roozbihān Baqli Shirāzi, The concept of Eltebās, Eltebās &
  • Exterior and Interior of wold, Eltebās&
  • Sufi Imagination, Eltebās &
  • Love
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401