پیوند سیاست با عرفان در مرصاد العباد نجم رازی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این نوشتار، به بررسی مسائل مربوط به سیاست و نحوه سیر و سلوک حکمرانان بر اساس کتاب مرصاد العباد نجم رازی پرداخته می شود. باب پنجم کتاب مرصاد العباد با عنوان «سلوک طوایف مختلف» به سیاست پادشاهان، وزیران و رؤسا همچنین شیوه سلوک آن ها اختصاص یافته است. مشروعیت حکومت پادشاهان، جایگاه مقام پادشاهی در عرفان، پادشاهی خاص و عام، برتری مقام پادشاه بر نبوت و عالم، شیوه سلوک پادشاهان و وزیران و... از جمله موضوع هایی هستند که در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته می شود. نجم رازی، از جمله صوفیانی است که به ارتباط متقابل بین سیاست و عرفان معتقد است. از نظر او، پادشاهی عنایت خداوند به افراد است، و پادشاه، خلیفه خداوند بر روی زمین محسوب می-شود، ولی اگر پادشاه کوچک ترین ظلمی کرد، نایبی خداوند از او ساقط می شود و او ابلیس روی زمین است. رعیت پروری از جمله مهم ترین کارهایی است که پادشاهان و وزرا باید به آن بپردازند. همچنین آن ها باید تمام کارهای خود را برای رضای خداوند انجام دهند و خود را در میان نبینند تا سلوکشان به سوی قرب الهی کامل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Links between Politics and Mysticism in Najm Rāzi’s Mersād al-‘Ebād

نویسندگان [English]

  • j Safari
  • E Zāheri-‘abdeh vand

چکیده [English]

This study investigates Mersād al-‘Ebād and its contents on the policies of the rulers. Chapter five of this book on “various groups and their policies” deals with policies of different monarch and ministers of the time. It discusses issues such as the legitimacy of the monarchs, the position of kingdom in mysticism, special and ordinary kingdoms, and the superiority of monarchs over prophecy policies of ministers. Najm Rāzi is one of the sophists who believes in the relationships between politics and mysticism. From his viewpoint, monarchy is God’s blessing on human beings and a monarch is God’s successor in the world as long as he does not commit cruelties. If he does evil, he will no longer be the successor of God on earth. His duty is to be kind to peasants and he has to performs his job well to satisfy God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Najm Rāzi. Sufism &
  • Politics, Sufism, Legitimacy of monarchs
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401