بررسی تأویلات ابن عربی درباره آیات خلودو جاودانگی عذاب در قرآن

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در اسلام، کیفر برخی از گناهان، خلود و جاودانگی در دوزخ قرار داده شده و آیات بسیاری از قرآن کریم بر این خلود و جاودانگی صحه گذاشته است. مفسّران و گروه های مختلف فکری مسلمان، درباره دلالت این آیات بر جاودانگی رنج و عذاب با یکدیگر اختلاف کرده اند. برخی، خلود در دوزخ را به معنای خلود در رنج و عذاب دانسته ، و برخی همچون ابن عربی، به خلود در دوزخ و انقطاع رنج و عذاب گرویده اند.
در این نوشتار، آیات وعید به خلود در دوزخ، در شش گروه دسته بندی شده و تأویلات
ابن عربی در ذیل هر گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، و در پاره ای موارد، بنا بر اقتضا، از رأی و نظر دیگر مفسران برای تکمیل و تأیید و یا نفی و تضعیف نظر ابن عربی استفاده شده، و در خاتمه چنین نتیجه‌گیری شده است که تأویل آیات خلود با توجه به اصول و مبانی مسلمِ انگاشته شده در مکتب ابن عربی، برای او امری اجتناب ناپذیر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ibn al-،Arabi’s Interpretation of Qurānic Verseson the Abiding in Hell

نویسنده [English]

 • H . Ebrāhimi

چکیده [English]

In Islam, the punishment of certain sins has been determined the abiding in Hell for ever, and many of Qurānic verses have approved the matter. Muslim interpreters and thinkers, disagree on the eternality of torment. Some have interpreted the abiding in Hell in the meaning of eternal chastisement and torture and some others, including Ibn al-،Arabi, have believed in the abiding in Hell but without continuation of torment for ever.
In the present paper, the verses of threat of punishment, have been classified into six groups and then the esoteric commentaries of Ibn al-،Arabi have been examined and analyzed respectively. In some cases, if necessary, the views of other interpreters have been provided to assay Ibn al-،Arabi’s viewpoints.
Finally it has been concluded that according to the postulates of Ibn al-،Arabi’s school, the hermeneutic of verses of abiding in Hell, had been inevitable for him.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ibn al-،Arabi
 • Abiding
 • Torment
 • Major Sinner
 • Hell
 • Heaven
 • blessing
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401