دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1388 (10) 
روان‌تحلیل‌گری رؤیای ابن‌عربی در فصوص الحکم

سید علی‌اصغر میرباقری فرد؛ اشرف خسروی


بررسی تأویلات ابن عربی درباره آیات خلودو جاودانگی عذاب در قرآن

صفحه 5-26

حسن ابراهیمی


بازتاب نور نجس یا خیالات نادرست مدعیان سلوک در متون عرفانی تا قرن ششم

صفحه 27-44

تقی اژه ای؛ جعفر شانظری


بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تأکید بر مسئله انسجام دستوری

صفحه 45-86

سمیرا بامشکی


بازخوانی زندگی‌نامه مولوی با نظر به سلسله‌مراتب نیازهای مزلو

صفحه 87-118

مجید بهره ور


بازآفرینی اسطوره‌های سیمرغ و ققنوس

صفحه 119-148

بهجت سادات حجازی


زن سوفیایی در رؤیاهای عارفان (ذوالنون و ابن‌عربی)

صفحه 149-179

مریم حسینی


جمالِ جلال و جلالِ جمال پژوهشی قرآنی، عرفانی، ادبی

صفحه 173-202

سید محمد راستگو؛ سید محمد فرید راستگوفر


لوایح از کیست؟

صفحه 203-224

محمد شاذروی منش


احمد حرب‌ اصفهانی‌ نیشابوری (تحقیقی‌ درباره‌ احوال‌ و اقوال‌ یکی از صوفی‌ـ زاهدان قرن سوم هجری)

صفحه 225-258

سعید شفیعیون