احمد حرب‌ اصفهانی‌ نیشابوری (تحقیقی‌ درباره‌ احوال‌ و اقوال‌ یکی از صوفی‌ـ زاهدان قرن سوم هجری)

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در بررسی تاریخ تحلیلی تصوّف و مبانی نظری آن، جستار در احوال صوفی  زاهدان سده های نخستین هجری، امری بایسته و ناگزیر است. یکی از این بزرگان، احمد ابن حرب اصفهانی نیشابوری است که ضمن ویژگی های ممتاز و فردی فکری اش، به واسطه آنکه استادِ محمد کرّام، رئیس فرقه کرامیه بوده و افکار و اقوالش در این طریقه تأثیر به سزایی داشته، از اهمیّت خاصی در مطالعات تاریخی و نظری تصوف برخوردار است. با این همه، متأسفانه در باب او تا به امروز، پژوهش درخور و مستقلی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر که درباره احوال و افکار احمد حرب است، در کار تحقیقات کرّامیه پژوهی بسیار فایده مند تواند بود، و به برخی از سؤالات و ابهامات از جمله ارتباط احمد با محمد کرّام و عقاید کرامیه و علل طرد و ردّ او توسط برخی علمای حدیث، پاسخ می تواند داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ahmad Harb Isfahāni Neishāboori A study on the iography and sayings of one of the Sufi-ascetics of third century

نویسنده [English]

  • S Shafi‘iyyoon

چکیده [English]

In studying of the analytical history of Sufism and the formation and transformation of its theoretical foundations, research on the biographies of hermits- mystics of early centuries is an inevitable and necessary issue. One of these great persons is Ahmad Harb Isfahani Neishāboori who has a special status in historical studies of Sufism due to his personal and intellectual characteristics as well as being the teacher of Mohammad karrām, the founder of karrāmieh sect.
Unfortunately, these is no valuable study on him until now. The present paper, concentrating on Ahmad Harb’s biography and thought, tries to discuse on matters such as karrāmieh doctrines, relation between Ahmad and Mohammad karrām, reasons of his rejection by some traditionists, and so on; thus it can be of value and significance in the series of research works done on karrāmieh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Harb
  • Karrāmieh
  • Asceticism
  • Sufism
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401