دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1388 (9) 
شیوه ای نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی

صفحه 5-28

محمد ابراهیم ایرج پور


مقایسه برخی از جنبه های محتوایی و شکلی غزلیات شمس و معارف بهاء ولد

صفحه 29-52

حسن حیدری


تجلی و احکام‌آن در عرفان عملی محیی الدین ابن-عربی

صفحه 53-68

سعید رحیمیان


آیرونی در مقالات شمس

صفحه 69-98

غلامحسین غلامحسین زاده؛ زهرا لرستانی


تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری

صفحه 99-132

ابوالقاسم قوام؛ عباس واعظ زاده


سعدالدین حمویه در مراد المریدین

صفحه 133-154

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ زهره نجفی


نماد نور در ادبیات صوفیه

صفحه 155-184

بهمن نزهت


روش‌های خلسگی شمنیسم در برخی از فرقه‌های تصوف

صفحه 185-216

ناصر نیکوبخت؛ سید علی قاسم زاده