نماد نور در ادبیات صوفیه

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

عرفا با اندیشه ها و تجارب اصیل عرفانی خود دیدگاه های مهمی را در مورد «نور» مطرح ساخته اند که می توان از آن تحت عنوان بیانیه صوفیه درباره نور یاد کرد. نور خدا که انسان با طی مراحل و مراتبی می تواند به آن برسد، نشانه اصلی و یا کلید معنایی متون عرفانی است. یافتن دلالت معناییِ نشانه هایِ متون عرفانی به خاطرمناسبات منطقی و منظمِ درونی نشانه ها، درک ژرفای معانی را آسان می کند. به گمان، در تفسیری که صوفیه از نور خدا ارائه می‌دهند «اندیشه عرفانی اتحاد با مطلق» سرمشق مفسرین بوده است. نور خدا دارای مراتبی است که این مراتب بنا به تجارب عرفانی و روحانیِ صوفیه مختلف است. لیکن با همه این مراتب مختلف و کشف آن ها در لایه نهانی خود، واقعیت دیگری است و آن حضور مسائلی چون، خودشناسی، خداشناسی و دیگر موضوعات بنیادین دینی و عرفانی در چارچوب اساسی این تجربه عرفانی است. در این نوشته سعی شده است که ضمن مطالعه و بررسی پیشینه مفهوم نماد «نور» در تفاسیر کهن عرفانی، به سیر و تطور آن در متون برجسته عرفان و تصوف اسلامی نیز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The symbol of Light in the literature

نویسنده [English]

  • B Nozhat

چکیده [English]

Mystics have mooted significant viewpoint about Noor (Light) in their thoughts and genuine mystical experiences so that in this regard these opinions may be considered as the Sufi Manifesto. The main clue of understanding mystical texts is the Light of God which through different spiritual steps and stages man can reach it. The decoding of clues of mystical texts, because of their inner logical relations with each other, helps us to find out deep meanings. Probably in the interpretation of the Light of God, Sufis consider the mystical idea of annihilation (:::union::: with the Ultimate Reality). The various steps of the Light of God, according to the level of mystics’ spiritual and mystical experiences fluctuate.
In addition of finding out these different steps, however, in the inward side of the self through mystical experiences, we face with another reality which is the presence of some fundamental religious issues such as God-knowledge and self- knowledge inside the same experience.
In the present paper an attempt has been made to study the background of concept of Light symbol in classic mystical interpretation and its process of evolution in the popular Sufi texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical Experiences
  • Mysticism
  • Sufism
  • Philosophy
  • Symbol of Light
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
9
فروردین 1388
صفحه 155-184
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401