تجلی و احکام‌آن در عرفان عملی محیی الدین ابن-عربی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

آنچه از نظریه مهم تجلی در عرفان ابن عربی بیشتر مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است، بیان مفاهیم و قواعد و کاربردهای این نظریه در عرفان نظری وی است، و اغلب از نقش این مفهوم و قواعد و کاربردهای آن در عرفان عملی غفلت شده است.
مقاله‌ پیش رو، عهده دار تبیین این بعد از نظریه «تجلی» در عرفان عملی ابن عربی است. اگر تجلی در عرفان نظری محیی الدین در ظهور مظاهر از مبدأ و رجوع آن ها به او در دو قوس نزول و صعود نقش دارد، اما این مفهوم در عرفان عملی وی عبارت است از تابش نور الهی بر قلب سالک که باعث ترقّی وی در قوس صعود می‌گردد و کارکردهای متفاوتی با تجلی در عرفان نظری دارد. در این مقاله، ضمن اشاره به این کارکردها به وجه تمایز تجلی از مرادفات آن مانند کشف و شهود، همچنین احکام پنج گانه تجلی در عرفان عملی ابن عربی، و بالاخره اقسام آن از جمله تجلی ذاتی، تجلی صفاتی و تجلی افعالی نیز تلاش جهت حل معضل (پارادوکس) تجلی ذات در عرفان ابن عربی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tajalli and its issues in Ibn ‘Arabi’s practical mysticism

نویسنده [English]

  • S Rahimiān

چکیده [English]

What are more explained and classified in Ibn ‘Arabi’s theoritical mysticism are the concept, principles and functions of the theory of Tajalli while the important role of this theory in his practical Sufism is mostly ignored.
If Tajjali in the theoritical teachings of Ibn ‘Arabi is the main cause of creation and through the arc of descent and ascend plays an important If Tajjali in the theoritical teachings of Ibn ‘Arabi is the main cause of creation and through the arc of descent and ascend plays an important part in the appearance of creatures from and returning them to God, this concept in his practical teachings means the radiation of Divine Light on the heart of wayfarer that transcends him towards the Ultimate Reality.
In this article, in addition to considering new functions of the theory in the practical mysticism of Ibn ‘Arabi, an attempt has been made to explain the various divisions of Tajalli i.e. manifestation of Essence, manifestation of Atributes and manifestation of Names and also to resolve the paradoxical problem of the manifestation of Essence in Ibn ‘Arabi’s school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn ‘Arabi’s Mysticism
  • The Practical Mysticism
  • Tajalli
  • The Manifestation of Essence
  • Intuition
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
9
فروردین 1388
صفحه 53-68
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401